KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Hastalarımız ve Ziyaretçiler;

Kişisel verileriniz ve kişisel sağlık verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliği uyarınca veri sorumlusu olarak Özel Düzce Güneş Tıp Merkezi (“Tıp Merkezi”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Tıp Merkezimiz, Hastalar tarafından verilen ve Hastalardan edinilen bilgilerin korunması için, işlemin mahiyetine göre Hastanemiz veya Hastanemiz adına veri işleyen kuruluşlar tarafından, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde uygun teknik ve idari tedbirleri almıştır.

1-İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

   a- Kimlik : Hastalarımıza hizmet verebilmek için işlediğimiz, ad soyad, T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri, nüfus cüzdanı seri numarası, medeni hali gibi kimlik verileri

  b- İletişim : Hastalarımıza hizmet verebilmek ve randevu süreçlerini yürütebilmek için işlediğimiz adres, e-posta, telefon numarası gibi kişisel veriler

  c- Lokasyon : Hastalarımıza ambulans hizmetinin sağlanabilmesi ve bu yöndeki SGK gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi işlenen ambulans konum belirlemeden doğan kişisel veriler

   d-Hukuki İşlem : Adli makamlar ve kamu kurumları ile yazışma ve mutabakatların sağlanması amacıyla işlenen kişisel veriler

  e-Müşteri İşlem : Hastalarımıza hizmet verilmesi maksadıyla işlenen protokol numaraları, sıra numarası, randevu bilgileri, hasta giriş ve çıkış tarihleri, fatura bilgileri gibi kişisel veriler

  f-Görsel ve İşitsel Veriler :Tıp Merkezi fiziksel güvenliğinin sağlanması ve hasta memnuniyetinin sağlanması amacıyla, güvenlik kameraları ve santral vasıtasıyla toplanan görüntü ve ses kayıtları

  g-Sağlık ve Cinsel Hayat Verileri :Kan grubu, şikayet bilgisi, hasta hikayesi, tanı, reçete içeriği, müdahale içeriği gibi, poliklinik, acil müdahale, ameliyathane, laboratuvar, ambulans hizmetlerinin tesisleri süresince hastalardan teşhis ve tedaviyi gerçekleştirmek amacıyla alınan kişisel sağlık ve cinsel hayat verileri

  h-Biyometrik Veri :Görsel ve işitsel tetkikler, avuç içi damar okuma ve parmak izi okuma sistemleri dolayısıyla elde edilen biyometrik veriler

  ı-Genetik Veri :Laboratuvar numuneleri dolayısıyla elde edilen genetik veriler

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

  Toplanan sağlık verilerinizde dahil olmak üzere kişisel verileriniz;

  a- Hastanın, Tıp Merkezine girdiği andan itibaren ilerleyen süreçte ve tıp merkezinden ayrıldığı ana kadar olan gerekli sağlık hizmetinin sunulması,

  b-Teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi,

  c-Sağlık finansman süreçlerinin yürütülmesi,

  d-Tetkik süreçlerinin yürütülmesi,

  e-Hastanın kimliğinin belirlenebilmesi,

  f-Hastanın tıbbi ihtiyaçları doğrultusunda uygun hizmetin verilmesi,

  g-Hastaların, Tıp Merkezi ile ilişki sürecinin yönetilmesi,

  h-Hastaların, tıbbi hizmetlere ilişkin faturalama, raporlama ve sigorta işlemlerine ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi,

  ı-Tıp Merkezinin sunduğu hizmetlerin kalitesinin artırılması ve denetlenmesinin sağlanması,

  i-Tıp Merkezi faaliyetlerinin finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

  j-Tıp Merkezi faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

  k-Tıp Merkezi stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, etkinlik yönetimi süreçlerinin işletilmesi,

  l-Mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

  m-SGK ve Sağlık Bakanlığı yönetmelik ve direktiflerine uyum sağlanması,

  n-SGK ile mutabakat sağlanması,

  p-Sunduğumuz sağlık hizmetlerine hastalarımızın kesintisiz erişim sağlayabilmesi,

  Amaçlarıyla, Kanun’un 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.

3-Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarımı

  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, ilgili tıp merkezi personellerine, hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıklarına, teşhis ve tetkik faaliyetlerinin yürütülmesi için Tıp Merkezimize hizmet veren üçüncü kişi kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve teşhis, tedavi, finansal planlama ve sağlık finansmanı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi içindiğer gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir

4- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki DayanaTedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı;

   Kişisel verileriniz Tıp Merkez ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, Tıp Merkezi mail adresleri, çağrı merkezi/ Tıp Merkezi telefonları, Tıp Merkezi sosyal medya hesapları vasıtasıyla, Tıp Merkezinde gerçekleştirilen tıbbi testler, muayeneler ve ölçümler ya da doktorlar veya diğer Tıp Merkezi personelleri ile gerçekleştirdiğiniz iletişimler dahilinde; fiziki ortamda ise Tıp Merkezi binasında, görsel ve işitsel izleme sistemleriyle toplanacak olup, Kanunun 5. Maddesi gereğince sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati ve kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanacak ve işlenecektir. Kişisel sağlık verileriniz, Kanunun 6/3. maddesi uyarınca işlenecek olup, konu hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Tıp Merkezi başvurunuz.

5-Kişisel Verilerinizin Saklanması ve Korunması Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı;

  Tıp Merkezimiz, kişisel verilerin korunması ve saklanması KVK Kurulu tarafından belirlenen önlemleri almaktadır. Tıp Merkezi personelimize Kanun kapsamında eğitimler verilmiştir. Tıp Merkezi içi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İmhası Politikaları oluşturulmuş, bu Politikalara uygun davranıldığının tespiti için rutin ve rastgele denetimler yapılmaktadır. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kişisel verileri hukuka aykırı kullanmayacakları hususunda taahhütnameler alınmakta, bu bağlamda hastalarımızın yaşayacağı mağduriyetlerin önüne geçilmektedir.

6-Veri Sahibi (İlgili Kişi)’nin Sahip Olduğu Haklar

  Kişisel veri sahibi (İlgili Kişi) olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  d-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  e-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  f-Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  h-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.gunestipmerkezi.com internet sitesinde bulunan başvuru formunu hazırlayarak, form üst yazısında belirtilen yollardan biriyle Tıp Merkezine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Şirket Bilgileri

Unvan : Özel Düzce Güneş Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Mersis No :0685050798600015

Adres :Kültür Mh. Mehmet Akif Cad. Ömer Seyfettin Sok. No:16 Merkez/DÜZCE

Web :www.gunestipmerkezi.com

E-posta : bilgi@gunestipmerkezi.com

Tel :0380 5247714 Pbx

İletişim

 • Özel Düzce Güneş Tıp Merkezi
  Kültür Mah. Mehmet Akif Cad. Ömer Seyfettin Sok. No:16 - DÜZCE
  Phone: 0380-5247714 (pbx)
  Fax: 0380-5247287
  Email: bilgi@gunestipmerkezi.com
  Website: www.gunestipmerkezi.com